Hướng dẫn này chỉ phục vụ cho việc trỏ domain về các dịch vụ của Google chứ không bao gồm hướng dẫn sử dụng các ứng dụng của Google. Quý khách cần hoàn tất các thao tác cấu hình cần thiết tại các dịch vụ của Google để các thiết lập này có tác dụng.
Để trỏ bản ghi MX của domain cho việc sử dụng Email theo tên miền của Google, chúng ta cần làm các bước sau:

1. Xóa các bản ghi mặc định của hệ thống đang có, ở đây cụ thể là bản ghi MX và bản ghi A có tên là "mail'
Xóa bản ghi mặc định.
2. Google sử dụng 5 bản ghi MX có các tên lần lượt là:
ASPMX.L.GOOGLE.COM
ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM
ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM
ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM
ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM
Với các giá trị Priority như trong hình:

Để thêm các bản ghi này ta vào phần: Thêm Record, bấm vào nút Thêm Record để có đủ số ô nhập cần thiết.
Chú ý, tại các bản ghi MX, phần tên bản ghi là @, trong cấu hình này ta có tạo thêm một bản ghi CNAME có giá trị mail vào địa chỉ ghs.google.com để phục vụ cho việc tạo link đăng nhập vào email theo dạng mail.domain.com.
Các bản ghi cần thêm khi sử dụng email theo tên miền của Google.
Was this answer helpful? 3 Users Found This Useful (7 Votes)