Bản ghi CNAME rất hay được dùng trong trường hợp ta muốn tạo bản ghi theo một giá trị có trước, khi giá trị cũ thay đổi thì giá trị mới cũng thay đổi theo, hoặc dùng để chạy các ứng dụng của Google và xác minh domain với Google cũng như một số dịch vụ Online khác.
Để tạo bản ghi này chúng ta làm như sau:
1. Vào phần Thêm Record để thêm bản ghi.
2. Tại phần host, nhập giá trị cần trỏ, Kiểu Record chọn CNAME, phần địa chỉ nhập địa chỉ đang cần trỏ vào.
Chú ý: Bản ghi CNAME không hỗ trợ giá trị Host trắng. Tức là tại phần nhập giá trị Host không được bỏ trống.
Ví dụ: Chúng ta đang cần xác mình tên miền với Google. Google yêu cầu như trong hình:

Để hoàn thành ta cần tạo bản ghi CNAME với các giá trị:
Host: x3xwyqevqcfy
Kiểu Record: CNAME
Địa chỉ: gv-ojorzppy7vgun5.dv.googlehosted.com
Sau đó nhấn nút Lưu cấu hình để kết thúc.
Was this answer helpful? 6 Users Found This Useful (14 Votes)