Bước 1: Mở Microsoft Outlook, vào Tools -> Account Settings...

Chọn tab E-mail

Bước 2: Nhấn nút New...

Bước 3: Đánh dấu vào [x] Manually configure server setting or additional server types

Nhất nút Next

- Chọn Internet E-mail

- Nhấn nút Next

Bước 4:

- Your Name : nhập tên giao dịch (không ghi .com , .vn ......  đăng sau)

- E-mail Address : nhập địa chỉ email

- Account Type: POP3 hoặc IMAP

* Chú ý:(POP3: email của bạn sẽ ko được lưu trên server) còn (IMAP: mail của bạn sẽ được lưu và đồng bộ trên server )

* Khuyến khích khách hàng nên dùng IMAP vì sẽ tránh đc trường hợp mất thư vì lõ tay xoá.

- Incoming mail server (POP3) : nhập tên miền (ví dụ: domain.com)

- Outgoing mail server (SMTP): nhập tên miền (ví dụ:domain .com)

- User Name : nhập đầy đủ e-mail

- Password: nhập mật khẩu của email

* Nhấn nút More setting...

Bước 5:

- Chọn tab Outgoing Server

- Đánh dấu vào ô [x] My outgoing server (SMTP) requires authentication

- Nhấn nút Ok để đóng hộp thoại

Bước 6:

- Nhấn nút Next

- Sau đó nhấn nút Finish để hoàn tất

Was this answer helpful? 91 Users Found This Useful (183 Votes)