- Chức năng Add domain giúp bạn tạo ra 1 domain khác csdl khác với domain đã được add và chạy hoàn toàn độc lập. 

* Window: Bạn truy cập vào hosting lựa chọn chức năng create domain name -> gõ tên miền ( lưu ý lựa chọn default template)

* Linux: Truy cập vào hosting chọn Domain setup -> Add another domain name -> gõ tên miền.

- Chức năng Domain Pointer( Domain Alias) giúp bạn tạo ra 1 tên miền khác với domain chính. Sau khi bạn gõ tên miền đó thì trình duyệt sẽ chuyển đến domain chính vừa tạo domain pointer.

Hay có thể nói cách khác là tạo 1 domain chạy chung với domain tạo  domain pointer.

Đối với host DA: Truy cập vào bảng điều khiển DA

Add domain:Park domain:
- Chức năng Subdomain giúp bạn tạo ra 1 domain con chạy trên domain chính.

* Linux: Bạn truy cập vào hosting, chọn domain cần tạo( nếu hosting có trên 1 domain) và chọn chức năng Subdomain management -> gõ tên sub.

Sau khi tạo subdomain để hoạt động được thì có 2 yếu tố :

+ Thứ nhất là : upload dữ liệu vào file subdomain được tạo ra trong file public_html.

+ Thứ hai là : bạn phải trỏ subdomain đó về đúng hosting upload dữ liệu của sub.

* Window: Các bạn không nên tạo subdomain trong domain chính vì có thể dẫn tới lỗi phiên bản .NET hoặc đụng độ. Bạn nên tạo domain riêng nhưng domain đó ta lấy là sub.

Ví dụ: Cần tạo subdomain sub.bkns.vn bạn thực hiện như sau:

Chọn Create domain( tương tự chức năng Add domain ở trên) trên hosting window và thực hiện add sub.bkns.vn sử dụng subdomain trên như một domain.

 

Was this answer helpful? 55 Users Found This Useful (93 Votes)