Cpanel VPS - 5 accounts

487,000đ
1 tháng

Bản 5 accounts
(dành cho VPS)

Cpanel VPS -30 accounts

682,000đ
1 tháng

30 accounts
(dành cho VPS)

Cpanel máy chủ + VPS - 150 accounts

1,497,000đ
1 tháng

150 accounts
(dành cho VPS – Máy chủ)

Cpanel VPS - máy chủ - 100 accounts

1,185,000đ
1 tháng

100 accounts
(dành cho VPS – Máy chủ)

Cpanel VPS - Máy chủ - 200 accounts

1,653,000đ
1 tháng

200 accounts
(dành cho VPS – Máy chủ)

Cpanel- Mua thêm accounts

310,000đ
1 tháng

50 accounts / block

Cpanel VPS - Máy chủ - 500 accounts

3,525,000đ
1 tháng

500 accounts
(dành cho VPS – Máy chủ)