Plesk Web Admin Edition (10 Domains) - VPS

350,000đ
Monthly
 • Tên gói Web Admin Edition
 • Domain hỗ trợ 10
 • - Các tính năng hỗ trợ
 • Reseller Management Không
 • Subscription Management Không
 • Account Management Không
 • WordPress Toolkit Không
 • Developer Pack Không
 • Nền tảng VPS
 • Hệ điều hành Microsoft Windows và Linux
 • Sử dụng cho Quản trị nội bộ với số lượng website nhỏ

Plesk Web Pro Edition (30 Domains) - VPS

560,000đ
Monthly
 • Tên gói Web Pro Edition
 • Domain hỗ trợ 30
 • - Các tính năng hỗ trợ
 • Reseller Management Không
 • Subscription Management
 • Account Management
 • WordPress Toolkit
 • Developer Pack
 • Nền tảng VPS
 • Hệ điều hành Microsoft Windows và Linux
 • Sử dụng cho Các đơn vị thiết kế website hoặc các quản trị viên chuyên nghiệp

Plesk Web Host Edition (Unlimited Domains) - VPS

890,000đ
Monthly
 • Tên gói Web Host Edition
 • Domain hỗ trợ Không giới hạn
 • - Các tính năng hỗ trợ
 • Reseller Management
 • Subscription Management
 • Account Management
 • WordPress Toolkit
 • Developer Pack
 • Nền tảng VPS
 • Hệ điều hành Microsoft Windows và Linux
 • Sử dụng cho Các công ty cung cấp dịch vụ Hosting

Plesk Web Admin Edition (10 Domains)- DEDICATED

350,000đ
Monthly
 • Tên gói Web Admin Edition
 • Domain hỗ trợ 10
 • - Các tính năng hỗ trợ
 • Reseller Management Không
 • Subscription Management Không
 • Account Management Không
 • WordPress Toolkit Không
 • Developer Pack Không
 • Nền tảng VPS hoặc Dedicate
 • Hệ điều hành Microsoft Windows và Linux
 • Sử dụng cho Quản trị nội bộ với số lượng website nhỏ

Plesk Web Pro Edition (30 Domains)- DEDICATED

560,000đ
Monthly
 • Tên gói Web Pro Edition
 • Domain hỗ trợ 30
 • - Các tính năng hỗ trợ
 • Reseller Management Không
 • Subscription Management
 • Account Management
 • WordPress Toolkit
 • Developer Pack
 • Nền tảng VPS hoặc Dedicate
 • Hệ điều hành Microsoft Windows và Linux
 • Sử dụng cho Các đơn vị thiết kế website hoặc các quản trị viên chuyên nghiệp

Plesk Web Host Edition (Unlimited Domains) - DEDICATED

1,380,000đ
Monthly
 • Tên gói Web Host Edition
 • Domain hỗ trợ Không giới hạn
 • - Các tính năng hỗ trợ
 • Reseller Management
 • Subscription Management
 • Account Management
 • WordPress Toolkit
 • Developer Pack
 • Nền tảng VPS hoặc Dedicate
 • Hệ điều hành Microsoft Windows và Linux
 • Sử dụng cho Các công ty cung cấp dịch vụ Hosting

Plesk Developer Pack - VPS

290,000đ
Monthly

Plesk Developer Pack - DEDICATED

350,000đ
Monthly