Cloud-VM01

Starting from
495,000đ
3 tháng


Dung lượng 20GB SSD
vCPU 01 Core
RAM 01GB
Đường truyền 100Mbps
Lưu lượng Không giới hạn
Sao lưu Hàng tuần
Miễn phí DirectadminCloud-VM02

Starting from
210,000đ
1 tháng


Dung lượng 30GB SSD
vCPU 02 Core
RAM 02GB
Đường truyền 100Mbps
Lưu lượng Không giới hạn
Sao lưu Hàng tuần
Miễn phí DirectadminCloud-VM03

Starting from
320,000đ
1 tháng


Dung lượng 40GB SSD
vCPU 03 Core
RAM 03GB
Đường truyền 150Mbps
Lưu lượng Không giới hạn
Sao lưu Hàng tuần
Miễn phí DirectadminCloud-VM04

Starting from
480,000đ
1 tháng


Dung lượng 50GB SSD
vCPU 04 Core
RAM 04GB
Đường truyền 150Mbps
Lưu lượng Không giới hạn
Sao lưu Hàng tuần
Miễn phí DirectadminCloud-VM05

Starting from
710,000đ
1 tháng


Dung lượng 60GB SSD
vCPU 04 Core
RAM 06GB
Đường truyền 200Mbps
Lưu lượng Không giới hạn
Sao lưu Hàng tuần
Miễn phí DirectadminCloud-VM06

Starting from
870,000đ
1 tháng


Dung lượng 70GB SSD
vCPU 05 Core
RAM 08GB
Đường truyền 200Mbps
Lưu lượng Không giới hạn
Sao lưu Hàng tuần
Miễn phí DirectadminCloud-VM07

Starting from
1,200,000đ
1 tháng


Dung lượng 80GB SSD
vCPU 07 Core
RAM 12GB
Đường truyền 200Mbps
Lưu lượng Không giới hạn
Sao lưu Hàng tuần
Miễn phí DirectadminCloud-VM08

Starting from
1,800,000đ
1 tháng


Dung lượng 100GB SSD
vCPU 08 Core
RAM 16GB
Đường truyền 200Mbps
Lưu lượng Không giới hạn
Sao lưu Hàng tuần
Miễn phí DirectadminCloud SEO 01

Starting from
500,000đ
1 tháng


Dung lượng 50GB SSD
vCPU 03 Core
RAM 03GB
Đường truyền 200Mbps
Lưu lượng Không giới hạn
Địa chỉ IPv4 05
Địa chỉ IPv6 Không giới hạn
Sao lưu Hàng tuần
Miễn phí DirectadminCloud SEO 02

Starting from
700,000đ
1 tháng


Dung lượng 70GB SSD
vCPU 05 Core
RAM 05GB
Đường truyền 200Mbps
Lưu lượng Không giới hạn
Địa chỉ IPv4 05
Địa chỉ IPv6 Không giới hạn
Sao lưu Hàng tuần
Miễn phí Directadmin