Comodo PositiveSSL (DV)

219,000đ
Annually
Validation
Domain(DV)

Issue time
5 Minutes

Secures
Main Domain

Documents
No

Support for SAN (UC)
No

Key Encryption
2048 bit

Site Seal
Static

Warranty
$50,000
Comodo PositiveSSL Wildcard (DV)

2,220,000đ
Annually
Validation
Domain(DV)

Issue time
5 Minutes

Secures
Domain + All Subdomain

Documents
No

Support for SAN (UC)
No

Key Encryption
2048 bit

Site Seal
Static

Warranty
$50,000
Comodo Positive Multi-Domain SSL (DV)

Starting from
935,000đ
Annually
Validation
Domain(DV)

Issue time
5 Minutes

Secures
3 Domains

Documents
No

Support for SAN (UC)
Maximum 1000 Domains

Key Encryption
2048 bit

Site Seal
Static

Warranty
$50,000
PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (DV)

Starting from
4,200,000đ
Annually
Validation
Domain(DV)

Issue time
5 Minutes

Secures
3 Domains + All Subdomain

Documents
No

Support for SAN (UC)
Maximum 1000 Domains

Key Encryption
2048 bit

Site Seal
Static

Warranty
$50,000
PositiveSSL EV

2,910,000đ
Annually
Validation
Domain + Full Business

Issue time
7-10 Days

Secures
Main Domain

Documents
Business Registration

Support for SAN (UC)
No

Key Encryption
2048 bit

Site Seal
Dynamic

Warranty
$$1,000,000
PositiveSSL EV Multi-Domain (EV)

Starting from
4,212,000đ
Annually
Validation
Domain + Full Business

Issue time
7-10 Days

Secures
3 Domains

Documents
Business Registration

Support for SAN (UC)
Maximum 250 Domains

Key Encryption
2048 bit

Site Seal
Static

Warranty
$$1,000,000
Comodo Essential (DV)

567,000đ
Annually
Validation
Domain(DV)

Issue time
5 Minutes

Secures
Main Domains

Documents
No

Support for SAN (UC)
No

Key Encryption
2048 bit

Site Seal
Static

Warranty
$10,000
Comodo EssentialSSL Wildcard

2,541,000đ
Annually
Validation
Domain(DV)

Issue time
5 Minutes

Secures
Domains + All Subdomain

Documents
No

Support for SAN (UC)
No

Key Encryption
2048 bit

Site Seal
Static

Warranty
$10,000
Comodo InstantSSL

935,000đ
Annually
 • Kiểu xác thực Tổ chức (OV)
 • Độ mạnh mã hóa SHA-256
 • Bảo mật cho 01 Domain
 • Xác thực 1-3 ngày
 • Biểu tượng chứng nhận Động
 • Cấp lại Miễn phí

Comodo InstantSSL Pro

1,200,000đ
Annually
 • Kiểu xác thực Tổ chức (OV)
 • Độ mạnh mã hóa SHA-256
 • Bảo mật cho 01 Domain
 • Xác thực Trong vài phút
 • Biểu tượng chứng nhận Động
 • Cấp lại Miễn phí

Comodo InstantSSL Premium OV

1,590,000đ
Annually
 • Kiểu xác thực Tổ chức (OV)
 • Độ mạnh mã hóa SHA-256
 • Bảo mật cho 01 Domain chính
 • Xác thực 1-3 ngày
 • Biểu tượng chứng nhận Động
 • Cấp lại Miễn phí

Comodo InstantSSL Premium Wildcard (OV)

3,590,000đ
Annually
 • Kiểu xác thực Tên miền (DV)
 • Độ mạnh mã hóa SHA-256
 • Bảo mật cho 01 Domain chính & All subdomain
 • Xác thực Trong vài phút
 • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
 • Cấp lại Miễn phí

Comodo SSL

1,190,000đ
Annually
 • Kiểu xác thực Tên miền (DV)
 • Độ mạnh mã hóa SHA-256
 • Bảo mật cho 01 Domain
 • Xác thực Trong vài phút
 • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
 • Cấp lại Miễn phí

Comodo Wildcard SSL

4,485,000đ
Annually
 • Kiểu xác thực Tên miền (DV)
 • Độ mạnh mã hóa SHA-256
 • Bảo mật cho 01 Domain chính & All subdomain
 • Xác thực Trong vài phút
 • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
 • Cấp lại Miễn phí

Comodo Multi-Domain SSL

Starting from
3,690,000đ
Annually
 • Kiểu xác thực Tên miền (DV)
 • Độ mạnh mã hóa SHA-256
 • Bảo mật cho 01 Domain & 2 SAN
 • Xác thực Trong vài phút
 • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
 • Cấp lại Miễn phí

Comodo Multi-Domain Wildcard

Starting from
7,276,000đ
Annually
 • Kiểu xác thực Tổ chức (OV)
 • Độ mạnh mã hóa 2048 bit
 • Bảo mật cho All subdomain & 2 SAN
 • Xác thực 1-3 ngày
 • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
 • Cấp lại Miễn phí

Comodo EV

5,255,000đ
Annually
 • Kiểu xác thực Mở rộng (EV)
 • Độ mạnh mã hóa SHA-256
 • Bảo mật cho 01 Domain chính
 • Xác thực 1- 5ngày
 • Biểu tượng chứng nhận Động
 • Cấp lại Miễn phí

Comodo EV Multi-Domain SSL

Starting from
6,900,000đ
Annually
 • Kiểu xác thực Mở rộng (EV)
 • Độ mạnh mã hóa SHA-256
 • Bảo mật cho 01 Domain chính & 2 SAN
 • Xác thực 1-5 ngày
 • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
 • Cấp lại Miễn phí