CLoud Email 01

513,000đ
12 tháng


Dung lượng mỗi email 05GB SSD
Tài khoản Email 05
Tên miền 01
Email chuyển tiếp 05
Webmail
Xác thực SPF/DKIM/DMARC
Hỗ trợ Windows/iOS/ Android
Chống spam/ virus/ bomb mailCloud Email 01 Plus

1,026,000đ
12 tháng


Dung lượng mỗi email 15GB SSD
Tài khoản Email 05
Tên miền 01
Email chuyển tiếp 05
Webmail
Xác thực SPF/DKIM/DMARC
Hỗ trợ Windows/iOS/ Android
Chống spam/ virus/ bomb mailCLoud Email 02

1,026,000đ
12 tháng


Dung lượng mỗi email 05GB SSD
Tài khoản Email 20
Tên miền 01
Email chuyển tiếp 10
Webmail
Xác thực SPF/DKIM/DMARC
Hỗ trợ Windows/iOS/ Android
Chống spam/ virus/ bomb mailCloud Email 02 Plus

2,052,000đ
12 tháng


Dung lượng mỗi email 15GB SSD
Tài khoản Email 20
Tên miền 01
Email chuyển tiếp 10
Webmail
Xác thực SPF/DKIM/DMARC
Hỗ trợ Windows/iOS/ Android
Chống spam/ virus/ bomb mailCLoud Email 03

1,050,000đ
6 tháng


Dung lượng mỗi email 05GB SSD
Tài khoản Email 50
Tên miền 01
Email chuyển tiếp 40
Webmail
Xác thực SPF/DKIM/DMARC
Hỗ trợ Windows/iOS/ Android
Chống spam/ virus/ bomb mailCloud Email 03 Plus

2,100,000đ
6 tháng


Dung lượng mỗi email 15GB SSD
Tài khoản Email 50
Tên miền 01
Email chuyển tiếp 40
Webmail
Xác thực SPF/DKIM/DMARC
Hỗ trợ Windows/iOS/ Android
Chống spam/ virus/ bomb mailCLoud Email 04

1,800,000đ
6 tháng


Dung lượng mỗi email 05GB SSD
Tài khoản Email 100
Tên miền 01
Email chuyển tiếp 100
Webmail
Xác thực SPF/DKIM/DMARC
Hỗ trợ Windows/iOS/ Android
Chống spam/ virus/ bomb mailCloud Email 04 Plus

3,600,000đ
6 tháng


Dung lượng mỗi email 15GB SSD
Tài khoản Email 100
Tên miền 01
Email chuyển tiếp 100
Webmail
Xác thực SPF/DKIM/DMARC
Hỗ trợ Windows/iOS/ Android
Chống spam/ virus/ bomb mailCLoud Email 05

1,350,000đ
3 tháng


Dung lượng mỗi email 05GB SSD
Tài khoản Email 200
Tên miền 01
Email chuyển tiếp 150
Webmail
Xác thực SPF/DKIM/DMARC
Hỗ trợ Windows/iOS/ Android
Chống spam/ virus/ bomb mail