1. BKBL01

15.50 (USD)
Monthly
 • Disk space 15.000 MB
 • Bandwidth Unlimited
 • Domains 15
 • Parked Domains Unlimited
 • FTP Accounts Unlimited
 • Email Accouts Unlimited
 • MySQL Accounts 30

Sub Domains Unlimited

2. BKBW01

16.50 (USD)
Monthly
 • - Dung lượng (MB) 15.000 MB
 • - Băng thông (GB) 120 GB
 • - Tên miền 15
 • - Tên miền con 40
 • - Tên miền ánh xạ 40
 • - Tài khoản Email 120
 • - Database 20
 • - Hệ điều hành Windows Server 2008 R2

- VDC Datacentre 99.9% Uptime

3. BKBL02

31.00 (USD)
Monthly
 • Disk space 20.000 MB
 • Bandwidth Unlimited
 • Domains 20 Sub
 • Parked Domains Unlimited
 • FTP Accounts Unlimited
 • Email Accouts Unlimited
 • MySQL Accounts 50

Domains Unlimited

4. BKBW02

31.00 (USD)
Monthly
 • - Dung lượng (MB) 20.000 MB
 • - Băng thông (GB) 200 GB
 • - Tên miền 20
 • - Tên miền con 45
 • - Tên miền ánh xạ 45
 • - Tài khoản Email 130
 • - Database 30
 • - Hệ điều hành Windows Server 2008 R2

- VDC Datacentre 99.9% Uptime

5. BKBL03

43.50 (USD)
Monthly
 • - Dung lượng (MB) 20.000 MB
 • - Băng thông (GB) 280 GB
 • - Tên miền 25
 • - Tên miền con 50
 • - Tên miền ánh xạ 50
 • - Tài khoản Email 150
 • - Database 40
 • - Hệ điều hành Linux

- VDC Datacentre 99.9% Uptime

6. BKBW03

43.50 (USD)
Monthly
 • - Dung lượng (MB) 25.000 MB
 • - Băng thông (GB) 280 GB
 • - Tên miền 25
 • - Tên miền con 50
 • - Tên miền ánh xạ 50
 • - Tài khoản Email 150
 • - Database 40
 • - Hệ điều hành Windows Server 2008 R2

- VDC Datacentre 99.9% Uptime

7. BKBL04

50.00 (USD)
Monthly
 • - Dung lượng (MB) 30.000 MB
 • - Băng thông (GB) 400 GB
 • - Tên miền 30
 • - Tên miền con 60
 • - Tên miền ánh xạ 60
 • - Tài khoản Email 200
 • - Database 50
 • - Hệ điều hành Linux

- VDC Datacentre 99.9% Uptime

8. BKBW04

50.00 (USD)
Monthly
 • - Dung lượng (MB) 30.000 MB
 • - Băng thông (GB) 400 GB
 • - Tên miền 30
 • - Tên miền con 60
 • - Tên miền ánh xạ 60
 • - Tài khoản Email 200
 • - Database 50
 • - Hệ điều hành Windows Server 2008 R2

- VDC Datacentre 99.9% Uptime

BKBW01P11

16.50 (USD)
Monthly
 • - Dung lượng (MB) 5.000 MB
 • - Băng thông (GB) 120 GB
 • - Tên miền 30
 • - Tên miền con KGH
 • - Tên miền ánh xạ KGH
 • - Tài khoản Email KGH
 • - Database 30
 • - Hệ điều hành Windows Server 2003

- VDC Datacentre 99.9% Uptime

BKBW01P12

16.50 (USD)
Monthly
 • Disk space 15.000 MB
 • Bandwidth 120 GB
 • Domains 15
 • Parked Domains 40
 • FTP Accounts 20
 • Email Accouts 120
 • MySQL Accounts 20

Sub Domains 40

BKBW02P11

31.00 (USD)
Monthly
 • - Dung lượng (MB) 10.000 MB
 • - Băng thông (GB) 200 GB
 • - Tên miền 40
 • - Tên miền con KGH
 • - Tên miền ánh xạ KGH
 • - Tài khoản Email KGH
 • - Database 40
 • - Hệ điều hành Windows Server 2008R2

- VDC Datacentre 99.9% Uptime

BKBW02P12

31.00 (USD)
Monthly
 • Disk space 20.000 MB
 • Bandwidth 200 GB
 • Domains 20
 • Parked Domains 45
 • FTP Accounts 30
 • Email Accouts 130
 • MySQL Accounts 30

Sub Domains 45

BKBW04P12

50.00 (USD)
Monthly
 • - Dung lượng (MB) 30.000 MB
 • - Băng thông (GB) 400 GB
 • - Tên miền 60
 • - Tên miền con 60
 • - Tên miền ánh xạ 60
 • - Tài khoản Email 200
 • - Database 50
 • - Hệ điều hành Windows Server 2008 R2

- VDC Datacentre 99.9% Uptime

BKBW03P12

415.00 (USD)
Monthly
 • - Dung lượng (MB) 25.000 MB
 • - Băng thông (GB) Unlimited
 • - Tên miền 25
 • - Tên miền con 50
 • - Tên miền ánh xạ 50
 • - Tài khoản Email 150
 • - Database 40
 • - Hệ điều hành Windows Server 2016

- VDC Datacentre 99.9% Uptime