1. BKBL01

310,000đ
1 tháng


Dung lượng 15GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Tên miền 10
Parked/Tên miền con Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
Tài khoản Email Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu MySQL 30
CPU 03 Core
RAM04GB
Hỗ trợ cấp doanh nghiệp3. BKBL02

620,000đ
1 tháng


Dung lượng 20GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Tên miền Không giới hạn
Parked/Tên miền con Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
Tài khoản Email Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu MySQL Không giới hạn
CPU 04 Core
RAM04GB
Hỗ trợ cấp doanh nghiệp5. BKBL03

870,000đ
1 tháng


Dung lượng 20GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Tên miền Không giới hạn
Parked/Tên miền con Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
Tài khoản Email Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu MySQL Không giới hạn
CPU 05 Core
RAM06GB
Hỗ trợ cấp doanh nghiệp7. BKBL04

1,000,000đ
1 tháng


Dung lượng 30GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Tên miền Không giới hạn
Parked/Tên miền con Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
Tài khoản Email Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu MySQL Không giới hạn
CPU 06 Core
RAM06GB
Hỗ trợ cấp doanh nghiệp2. BKBW01

330,000đ
1 tháng


Dung lượng 15GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Tên miền 15
Parked/Tên miền con Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
Tài khoản Email 120
Cơ sở dữ liệu MSSQL 20
Hỗ trợ cấp doanh nghiệp4. BKBW02

620,000đ
1 tháng


Dung lượng 20GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Tên miền 20
Parked/Tên miền con Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
Tài khoản Email 130
Cơ sở dữ liệu MSSQL 30
Hỗ trợ cấp doanh nghiệp6. BKBW03

870,000đ
1 tháng


Dung lượng 25GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Tên miền 25
Parked/Tên miền con Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
Tài khoản Email 150
Cơ sở dữ liệu MSSQL 40
Hỗ trợ cấp doanh nghiệp8. BKBW04

1,000,000đ
1 tháng


Dung lượng 30GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Tên miền 60
Parked/Tên miền con Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
Tài khoản Email 200
Cơ sở dữ liệu MSSQL 50
Hỗ trợ cấp doanh nghiệp