Thawte SSL123 Wildcard

5,724,000đ
Annually
Validation
Domain Validation

Issue time
5 minutes

Secures
Domain + All Subdomain

Documents
No documents required

Support for SAN (UC)
No

Key Encryption
2048 bit

Site Seal
Dynamic

Warranty
$500,000
Thawte Web Server Wildcard SSL

7,709,000đ
Annually
Validation
Domain + Basic Business

Issue time
3-5 Days

Secures
Main Domain + All Subdomain

Documents
Business Registration

Support for SAN (UC)
No

Key Encryption
2048 bit

Site Seal
Dynamic

Warranty
$1,250,000
Thawte SSL123 (FLEX)

1,182,000đ
Annually
  • Kiểu xác thực Tên miền (DV)
  • Độ mạnh mã hóa SHA-256
  • Bảo mật cho 01 Domain
  • Xác thực Trong vài phút
  • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
  • Cấp lại Miễn phí